Language: SBBGEN
за нас
управителен съвет
екип цел устав

Управителен съвет

Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание, разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава, подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет, подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението, определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това, приема и изключва членовете на Сдружението, взема решение относно размера на встъпителния членски внос, взема решение относно размера на годишния членски внос, взема решение за откриване и закриване на клонове, взема решение за участие в други организации.

Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж годишно,  за да обсъди състоянието и развитието на Сдружението.

Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

 

Управителен съвет

Александър Николич

Председател

Екатерина Ангелова

 Зам. Председател